1- تاریخ ها و مراکز باز برای ثبت نام جی آر ای در ایران

Toefl iBT Open Centers

Tehran

November 12, 2019 - Tuesday 1 - Zabannegar English School
November 18, 2019 - Monday 1 - Amirbahador Educational Complex

Isfahan

November 11, 2019 - Monday Isfahan University of Technology

Zanjan

November 04, 2019 - Monday Gostaresh Info Institute
November 11, 2019 - Monday Gostaresh Info Institute
November 18, 2019 - Monday Gostaresh Info Institute

Yazd

October 17, 2019 - Thursday Imam Javad University College

Kerman

November 01, 2019 - Friday Kerman Institute of Higher Education

December و January

Tehran

December 02, 2019 - Monday 1 - Amirbahador Educational Complex
2 - NOET
December 03, 2019 - Tuesday 1 - NOET
December 09, 2019 - Monday 1 - Amirbahador Educational Complex
2 - NOET
December 10, 2019 - Tuesday 1 - NOET
December 11, 2019 - Wednesday 1 - NOET
December 15, 2019 - Sunday 1 - NOET
December 16, 2019 - Monday 1 - NOET
December 18, 2019 - Wednesday 1 - NOET

Tabriz

December 02, 2019 - Monday The University of Tabriz
December 09, 2019 - Monday The University of Tabriz
December 15, 2019 - Sunday The University of Tabriz
December 16, 2019 - Monday The University of Tabriz

Isfahan

December 09, 2019 - Monday Isfahan University of Technology

Zanjan

December 02, 2019 - Monday Gostaresh Info Institute
December 09, 2019 - Monday Gostaresh Info Institute

Yazd

December 03, 2019 - Tuesday Imam Javad University College

Kerman

December 03, 2019 - Tuesday Kerman Institute of Higher Education
January 13, 2020 - Monday Kerman Institute of Higher Education

February و March

Tehran

February 05, 2019 - Tuesday 1 - Zabannegar English School
2 - NOET
3 - KHATAM UNVERSITY
February 14, 2019 - Thursday 1 - Zabannegar English School
February 18, 2019 - Monday 1 - NOET
2 - KHATAM UNVERSITY
March 02, 2019 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - KHATAM UNVERSITY
March 05, 2019 - Tuesday 1 - KHATAM UNVERSITY

Kerman

February 17, 2020 - Monday Kerman Institute of Higher Education
March 16, 2020 - Monday Kerman Institute of Higher Education
.

2- تاریخ های برگزاری جی آر ای (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار


- سنتر دانشگاه خاتم


های GRE

 

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

October 2019

ACTIVE

October 02, 2019

چهارشنبه 10/07/1398

1

ACTIVE

October 05, 2019

شنبه 13/07/1398

2

ACTIVE

October 08, 2019

سه شنبه 16/07/1398

3

ACTIVE

October 30, 2019

چهارشنبه 08/08/1398

4

November 2019

ACTIVE

November 04, 2019

دوشنبه 13/08/1398

5

ACTIVE

November 20, 2019

چهارشنبه 29/08/1398

6

ACTIVE

November 26, 2019

سه شنبه 05/09/1398

7

December 2019

ACTIVE

December 03, 2019

سه شنبه 12/09/1398

8

ACTIVE

December 11, 2019

چهارشنبه 20/09/1398

9

ACTIVE

December 18, 2019

چهار شنبه 27/09/1398

10

January 2020

INACTIVE

January 06, 2020

دوشنبه 16/10/1398

11

INACTIVE

January 13, 2020

دوشنبه 23/10/1398

12

INACTIVE

January 20, 2020

دوشنبه 30/10/1398

13

INACTIVE

January 25, 2020

شنبه 05/11/1398

14

February 2020

INACTIVE

February 05, 2020

چهارشنبه 16/11/1398

15

INACTIVE

February 17, 2020

دوشنبه 28/11/1398

16

INACTIVE

February 22, 2020

شنبه 03/12/1398

17

INACTIVE

February 25, 2020

سه شنبه 06/12/1398

18

March 2020

INACTIVE

March 10, 2020

سه شنبه 20/12/1398

19

April 2020

INACTIVE

April 05, 2020

یکشنبه 17/01/1399

20

INACTIVE

April 06, 2020

دوشنبه 18/01/1399

21

INACTIVE

April 21, 2020

سه شنبه 02/02/1399

22

May 2020

INACTIVE

May 04, 2020

دوشنبه 15/02/1399

23

INACTIVE

May 09, 2020

شنبه 20/02/1399

24

June 2020

INACTIVE

June 09, 2020

سه شنبه 20/03/1399

25

INACTIVE

June 16, 2020

سه شنبه 27/03/1399

26

INACTIVE

June 22, 2020

دو شنبه 02/04/1399

27

- سنتر امیربهادر

Last Date Updated: 2019/10/16 16:44

Row

Test Name

Date

Time

Solar Date

Lab A

Lab B

Lab C

Lab D

Lab E

Seats Available

Remarks

1 GRE General July 23,2019 10:00

سه شنبه 98/05/01

5 0

InActive

InActive

InActive

100

Delivered with 5 test takers

2 GRE General Sep 10,2019 10:00

سه شنبه 98/06/19

20 18 9

0

0

58

Delivered with 33 test takers

3

 GRE General

Sep19, 2019

10:00

پنج شنبه 98/06/28

14

InActive

InActive

InActive

InActive

91

Delivered with 14 test takers
4  GRE General Oct 08, 2019 10:00

سه شنبه 98/07/16

4

InActive

InActive

InActive

InActive

101

Delivered with 4 test takers

5  GRE General Oct 30, 2019 10:00

چهارشنبه 98/08/08

20

InActive

InActive

InActive

InActive

85

 
6  GRE General Oct 31, 2019 10:00

پنج شنبه 98/08/09

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
7  GRE General Nov 04, 2019 10:00

دوشنبه 98/08/13

21

21

21

21

21

0

 
8  GRE General Nov 11, 2019 10:00

دوشنبه 98/08/20

21

21

21

21

21

0

 
9  GRE General Nov 12, 2019 10:00

سه شنبه 98/08/21

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
10  GRE General Nov 18, 2019 10:00

دوشنبه 98/08/27

21

16

3

1

0

64

 
11  GRE General Nov 20, 2019 10:00

چهار شنبه98/08/29

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
12  GRE General Nov 25, 2019 10:00

دوشنبه 98/09/04

21

InActive

InActive

InActive

InActive

84 

 
13  GRE General Nov 26, 2019 10:00

سه شنبه 98/09/05

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
14  GRE General Dec 02, 2019 10:00

دوشنبه 98/09/11

21 21 9

0

3

51

 
15  GRE General Dec 03, 2019 10:00

سه شنبه 98/09/12

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
16  GRE General Dec 09, 2019 10:00

دوشنبه 98/09/18

16

1

InActive

InActive

InActive

88

 
17  GRE General Dec 10, 2019 10:00

سه شنبه 98/09/19

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
18  GRE General Dec 11, 2019 10:00

چهارشنبه 98/09/20

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
19  GRE General Dec 16, 2019 10:00

دوشنبه 98/09/25

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
20  GRE General Dec 18, 2019 10:00

چهارشنبه 98/09/27

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
21  GRE General Dec 19, 2019 10:00

پنج شنبه 98/09/28

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
22  GRE General Jan 06,2020 10:00

دوشنبه 98/10/16

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
23  GRE General Jan 132020 10:00

دوشنبه 98/10/23

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
24  GRE General Jan 20,2020 10:00

دوشنبه 98/10/30

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
25  GRE General Feb 17,2020 10:00

دوشنبه 98/11/28

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
26  GRE General Feb 25,2020 10:00

سه شنبه 98/12/06

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
27  GRE General Mar 10,2020 10:00

سه شنبه 98/12/20

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
28  GRE General Mar 16,2020 10:00

دوشنبه 98/01/26

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
29  GRE General April 06,2020 10:00

دوشنبه 99/01/18

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
30  GRE General April 21,2020 10:00

سه شنبه9902/02

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
31  GRE General May 04,2020 10:00

دوشنبه 99/02/15

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
32  GRE General May 14,2020 10:00

پنج شنبه 99/02/25

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
33  GRE General June 09,2020 10:00

سه شنبه 99/03/20

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
34  GRE General June 16,2020 10:00

سه شنبه 99/03/27

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
35  GRE General June 22,2020 10:00

دوشنبه 99/04/02

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 

 


- سنتر زبان نگار

لطفا به ساعت برگزاری آزمون دقت نمایید.

(ساعات برگزاری آزمون در سنتر زبان نگار10صبح و 15عصر )

تاریخ آزمونهای 2019 میلادیTOEFL-GRE

نوع آزمون

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون (هجری شمسی)

تاریخ آزمون (میلادی)

TOEFL

8

24

10:00

1398/07/20

12-Oct

TOEFL

19

24

15:00

1398/07/20

12-Oct

TOEFL

2

24

10:00

1398/07/21

13-Oct

GRE

14

24

10:00

1398/07/22

14-Oct

GRE

0

24

10:00

1398/07/25

17-Oct

TOEFL

0

24

10:00

1398/07/27

19-Oct

TOEFL

2

24

10:00

1398/08/04

26-Oct

GRE

24

24

10:00

1398/08/07

29-Oct

GRE

24

24

10:00

1398/08/08

30-Oct

GRE

24

24

10:00

1398/08/09

31-Oct

TOEFL

0

24

10:00

1398/08/11

02-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/08/13

04-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1398/08/18

09-Nov

TOEFL

0

24

15:00

1398/08/18

09-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1398/08/19

10-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/08/20

11-Nov

GRE

19

24

10:00

1398/08/21

12-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1398/08/25

16-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1398/08/26

17-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/08/27

18-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/08/29

20-Nov

GRE

0

24

10:00

1398/09/04

25-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/09/05

26-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1398/09/10

01-Dec

TOEFL

4

24

15:00

1398/09/10

01-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/11

02-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/12

03-Dec

TOEFL

0

24

10:00

1398/09/16

07-Dec

TOEFL

21

24

15:00

1398/09/16

07-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/18

09-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/19

10-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/20

11-Dec

TOEFL

14

24

10:00

1398/09/23

14-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/24

15-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/25

16-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/27

18-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/28

19-Dec

TOEFL

14

24

10:00

1398/09/30

21-Dec

 

  آزمونهای 2020 میلادیTOEFL – GRE   

نوع آزمون

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون (هجری شمسی)

تاریخ آزمون (میلادی)

TOEFL

23

24

10:00

1398/10/14

4-Jan

TOEFL

24

24

10:00

1398/10/21

11-Jan

TOEFL

24

24

10:00

1398/10/28

18-Jan

TOEFL

24

24

10:00

1398/11/12

1-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/11/19

8-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/11/26

15-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/12/10

29-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/12/17

7-March

TOEFL

24

24

10:00

1398/12/24

14-March

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/09

28-March

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/23

11-April

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/30

18-April

TOEFL

24

24

10:00

1399/02/07

26-April

TOEFL

24

24

10:00

1399/02/21

10-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/02/27

16-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/04

24-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/10

30-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/24

13-Jun

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/31

20-Jun