هر تاریخ یا سنتر باز در ets قابلیت ثبت سفارش در سایت ما دارد.

“در قسمت اول این صفحه، تاریخ های باز تافل نمایش داده شده است”

برای راهنمایی بیشتر، در انتهای همین صفحه (قسمت دوم)، تاریخ های برگزاری تافل (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار، آورده شده است.

 

هم اکنون در صندلی های خالی تافل ثبت نام کنید !

شروع ثبت نام آنی تافل
این صفحه هر یک دقیقه به طور خودکار به روز رسانی می گردد.

1- تاریخ ها و مراکز باز برای ثبت نام تافل در ایران

Toefl iBT Open Centers

Tehran - Qazvin - Amol

February 1, 2020 - Saturday 1 - Amirbahador Educational Complex
2 - NOET
3 - Allameh Sokhan
4 - KHATAM UNVERSITY
5 - Iran Language Institute
February 8, 2020 - Saturday 1 - NOET
2 - Alborz University
February 15, 2020 - Saturday 1 - NOET
2 - KHATAM UNVERSITY
3 - Iran Language Institute
4 - Fouladin-Zob-e-Amol (FZA University)

Isfahan

February 1, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology
February 8, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology

Zanjan - Qazvin

February 1, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
February 8, 2020 - Saturday 1 - Alborz University
February 29, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute

Kerman

February 8, 2020 - Saturday Kerman Institute of Higher Education

Yazd

February 1, 2020 - Saturday Imam Javad University College
February 15, 2020 - Saturday Imam Javad University College

March و April

Tehran - Qazvin - Amol

March 7, 2020 - Saturday 1 - Allameh Sokhan
April 11, 2020 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - Amirbahador Educational Complex
3 - NOET
4 - Allameh Sokhan
5 - Iran Language Institute
April 18, 2020 - Saturday 1 - NOET
2 - Iran Language Institute
April 26, 2020 - Sunday 1 - NOET
2 - Iran Language Institute

Isfahan

March 14, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology

Zanjan - Qazvin

March 7, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
2 - Alborz University
March 28, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
April 11, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
2 - Alborz University

Kerman

March 14, 2020 - Saturday Kerman Institute of Higher Education
April 11, 2020 - Saturday Kerman Institute of Higher Education

Yazd

April 11, 2020 - Saturday Imam Javad University College

May و June

Tehran - Qazvin - Amol

May 10, 2020 - Sunday 1 - Zabannegar English School
2 - NOET
3 - Allameh Sokhan
May 16, 2020 - Saturday 1 - NOET
May 30, 2020 - Saturday 1 - NOET
June 13, 2020 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - Amirbahador Educational Complex
3 - NOET
4 - Allameh Sokhan
June 20, 2020 - Saturday 1 - NOET

Isfahan

May 10, 2020 - Sunday Isfahan University of Technology
May 30, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology
June 20, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology

Zanjan - Qazvin

May 16, 2020 - Saturday 1 - Alborz University
May 24, 2020 - Sunday 1 - Gostaresh Info Institute
June 13, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
2 - Alborz University

Yazd

May 16, 2020 - Saturday Imam Javad University College
June 13, 2020 - Saturday Imam Javad University College

Kerman

May 10, 2020 - Sunday Kerman Institute of Higher Education
May 24, 2020 - Sunday Kerman Institute of Higher Education
June 13, 2020 - Saturday Kerman Institute of Higher Education