هر تاریخ یا سنتر باز در ets قابلیت ثبت سفارش در سایت ما دارد.

“در قسمت اول این صفحه، تاریخ های باز تافل نمایش داده شده است”

برای راهنمایی بیشتر، در انتهای همین صفحه (قسمت دوم)، تاریخ های برگزاری تافل (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار، آورده شده است.

 

هم اکنون در صندلی های خالی تافل ثبت نام کنید !

شروع ثبت نام آنی تافل
این صفحه هر یک دقیقه به طور خودکار به روز رسانی می گردد.

1- تاریخ ها و مراکز باز برای ثبت نام تافل در ایران

Toefl iBT Open Centers

Tehran - Qazvin - Amol

December 1, 2019 - Sunday 1 - Shahid Beheshti University, Campus II
December 7, 2019 - Saturday 1 - Shahid Beheshti University, Campus II
2 - Fouladin-Zob-e-Amol (FZA University)
3 - Alborz University
December 14, 2019 - Saturday 1 - Fouladin-Zob-e-Amol (FZA University)
December 21, 2019 - Saturday 1 - Fouladin-Zob-e-Amol (FZA University)

Isfahan

December 1, 2019 - Sunday Isfahan University of Technology
December 7, 2019 - Saturday Isfahan University of Technology
December 14, 2019 - Saturday Isfahan University of Technology
December 21, 2019 - Saturday Isfahan University of Technology

Zanjan - Qazvin

December 1, 2019 - Sunday 1 - Gostaresh Info Institute
December 7, 2019 - Saturday 1 - Alborz University
December 14, 2019 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute

Kerman

December 1, 2019 - Sunday Kerman Institute of Higher Education
December 21, 2019 - Saturday Kerman Institute of Higher Education

Yazd

December 1, 2019 - Sunday Imam Javad University College
December 7, 2019 - Saturday Imam Javad University College
December 14, 2019 - Saturday Imam Javad University College

January و February

Tehran - Qazvin - Amol

January 4, 2020 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - Amirbahador Educational Complex
3 - Marefat Cultural and Educational Institute
January 11, 2020 - Saturday 1 - Amirbahador Educational Complex
2 - Marefat Cultural and Educational Institute
3 - NOET
January 18, 2020 - Saturday 1 - Marefat Cultural and Educational Institute
2 - NOET
February 1, 2020 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - Amirbahador Educational Complex
3 - Marefat Cultural and Educational Institute
4 - NOET
February 8, 2020 - Saturday 1 - Amirbahador Educational Complex
2 - NOET
February 15, 2020 - Saturday 1 - NOET
February 29, 2020 - Saturday 1 - NOET

Isfahan

January 4, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology
January 11, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology
January 18, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology
February 1, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology
February 15, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology

Zanjan - Qazvin

January 4, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
2 - Alborz University
January 18, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
February 8, 2020 - Saturday 1 - Alborz University
February 29, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute

Kerman

January 11, 2020 - Saturday Kerman Institute of Higher Education
February 8, 2020 - Saturday Kerman Institute of Higher Education

Yazd

January 4, 2020 - Saturday Imam Javad University College
January 11, 2020 - Saturday Imam Javad University College
February 1, 2020 - Saturday Imam Javad University College

March و April

Tehran - Qazvin - Amol

March 7, 2020 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - Amirbahador Educational Complex
3 - Marefat Cultural and Educational Institute
4 - NOET
March 14, 2020 - Saturday 1 - NOET
March 28, 2020 - Saturday 1 - Amirbahador Educational Complex
April 11, 2020 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - Amirbahador Educational Complex
3 - Marefat Cultural and Educational Institute
4 - NOET
April 18, 2020 - Saturday 1 - NOET
April 26, 2020 - Sunday 1 - NOET

Isfahan

March 7, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology
April 11, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology

Zanjan - Qazvin

March 7, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
2 - Alborz University
March 28, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
April 11, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
2 - Alborz University

Yazd

March 7, 2020 - Saturday Imam Javad University College
April 11, 2020 - Saturday Imam Javad University College

Kerman

March 14, 2020 - Saturday Kerman Institute of Higher Education
April 11, 2020 - Saturday Kerman Institute of Higher Education