هر تاریخ یا سنتر باز در ets قابلیت ثبت سفارش در سایت ما دارد.

“در قسمت اول این صفحه، تاریخ های باز جی آر ای نمایش داده شده است”

برای راهنمایی بیشتر، در انتهای همین صفحه (قسمت دوم)، تاریخ های برگزاری جی آر ای (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار، آورده شده است.

هم اکنون در صندلی های خالی جی آر ای ثبت نام کنید !

شروع ثبت نام آنی جی آر ای

این صفحه هر یک دقیقه به طور خودکار به روز رسانی می گردد.


1- تاریخ ها و مراکز باز برای ثبت نام جی آر ای در ایران

.

2- تاریخ های برگزاری جی آر ای (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار


- سنتر دانشگاه خاتم


 

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

February 2020

CANCELED

February 25,  2020

سه شنبه 06/12/1398

1

March 2020

CANCELED

March 10,  2020

سه شنبه 20/12/1398

2

April 2020

CANCELED

April 05,  2020

یکشنبه 17/01/1399

3

CANCELED

April 06,  2020

دوشنبه 18/01/1399

4

ACTIVE

April 21,  2020

سه شنبه 02/02/1399

5

May 2020

ACTIVE

May 04,  2020

دوشنبه 15/02/1399

6

ACTIVE

May 09,  2020

شنبه 20/02/1399

7

June 2020

ACTIVE

June 09,  2020

سه شنبه 20/03/1399

8

INACTIVE

June 16,  2020

سه شنبه 27/03/1399

9

ACTIVE

June 22,  2020

دو شنبه 02/04/1399

10

July 2020

INACTIVE

July 06,  2020

دوشنبه 16/04/1399

11

INACTIVE

July 08, 2020

چهارشنبه 18/04/1399

12

INACTIVE

July 14,  2020

سه شنبه 24/04/1399

13

INACTIVE

July 21,  2020

سه شنبه 31/04/1399

14

INACTIVE

July 27,  2020

دوشنبه 06/05/1399

15

August 2020

INACTIVE

August 04,  2020

سه شنبه 14/05/1399

16

INACTIVE

August 12,  2020

چهارشنبه 22/05/1399

17

INACTIVE

August 15, 2020

شنبه 25/05/1399

18

INACTIVE

August 18,  2020

سه شنبه 28/05/1399

19

INACTIVE

August 25,  2020

سه شنبه 04/06/1399

20

September 2020

INACTIVE

September 01, 2020

سه شنبه 11/06/1399

21

INACTIVE

September 08,  2020

سه شنبه 18 /06/1399

22

INACTIVE

September 14,  2020

دوشنبه24/06/1399

23

INACTIVE

September 15,  2020

سه شنبه25/06/1399

24

INACTIVE

September 22,  2020

سه شنبه01/07/1399

25

INACTIVE

September 30, 2020

چهارشنبه09/07/1399

26

October 2020

INACTIVE

October 03,  2020

شنبه 12/07/1399

27

INACTIVE

October 05,  2020

دوشنبه 14/08/1399

28

INACTIVE

October 12,  2020

دوشنبه 21/07/1399

29

INACTIVE

October 26,  2020

دوشنبه 05/08/1399

30

November 2020

INACTIVE

November 02, 2020

دوشنبه12 /08/1399

31

INACTIVE

November 09,  2020

دوشنبه 19/08/1399

32

INACTIVE

November 11, 2020

چهارشنبه 21/08/1399

33

INACTIVE

November 25, 2020

چهارشنبه05/09/1399

34

December 2020

INACTIVE

December 01,  2020

سه شنبه 11/09/1399

35

INACTIVE

December 08,  2020

سه شنبه 18/09/1399

36

INACTIVE

December 15,  2020

سه شنبه 25/09/1399

37

INACTIVE

December 22,  2020

سه شنبه 02/10/1399

38

INACTIVE

December 28,  2020

دوشنبه 08/10/1399

39

         

- سنتر امیربهادر

 

Click for announcement regarding GRE and TOEFL administrations until April 2020

Last Date Updated: 2020/04/03 09:15

Row

Test Name

Date

Time

Solar Date

Lab A

Lab B

Lab C

Lab D

Lab E

Seats Available

Remarks

1  GRE General Jan 06,2020 10:00

دوشنبه 98/10/16

20

20

20

21

21

3

Delivered with 102 test takers

2  GRE General Jan 20,2020 10:00

دوشنبه 98/10/30

11

1

1

2

1

89

Delivered with 16 test takers

3  GRE General Mar 10,2020 10:00

سه شنبه 98/12/20

13 8 1

0

0

83

Cancelled

4  GRE General Mar 16,2020 10:00

دوشنبه 98/12/26

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
5  GRE General April 06,2020 10:00

دوشنبه 99/01/18

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
6  GRE General April 21,2020 10:00

سه شنبه9902/02

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
7  GRE General May 04,2020 10:00

دوشنبه 99/02/15

InActive

17

2

InActive

InActive

86

 
8  GRE General May 14,2020 10:00

پنج شنبه 99/02/25

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
9  GRE General June 09,2020 10:00

سه شنبه 99/03/20

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
10  GRE General June 16,2020 10:00

سه شنبه 99/03/27

11 0

InActive

InActive

InActive

94

 
11  GRE General June 22,2020 10:00

دوشنبه 99/04/02

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
12  GRE General July 06,2020 10:00

دوشنبه  99/04/16

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
13  GRE General July 08,2020 10:00

چهارشنبه 99/04/18

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
14  GRE General July 09,2020 10:00

پنج شنبه99/04/19

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
15  GRE General July 14,2020 10:00

سه شنبه 99/04/24

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
16  GRE General July 15,2020 10:00

چهارشنبه99/04/25

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
17  GRE General July 16,2020 10:00

پنجشنبه 99/04/26

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
18  GRE General July 21,2020 10:00

سه شنبه99/04/31

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
19  GRE General July 27,2020 10:00

دوشنبه   99/05/06

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
20  GRE General Aug 04,2020 10:00

سه شنبه99/05/14

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
21  GRE General Aug 06,2020 10:00

پنجشنبه 99/05/16

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
22  GRE General Aug 12,2020 10:00

چهارشنبه 99/05/22

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
23  GRE General Aug 13,2020 10:00

پنجشنبه 99/05/23

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
24  GRE General Aug 18,2020 10:00

سه شنبه99/05/28

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
25  GRE General Aug 20,2020 10:00

پنجشنبه 99/05/30

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
26  GRE General Aug 25,2020 10:00

سه شنبه99/06/04

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
27  GRE General Sep 01,2020 10:00

سه شنبه99/06/11

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
28  GRE General Sep 08,2020 10:00

سه شنبه 99/06/18  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
29  GRE General Sep 14,2020 10:00

ذو شنبه99/06/24

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
30  GRE General Sep 15,2020 10:00

سه شنبه 99/06/25  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
31  GRE General Sep 17,2020 10:00

پنجشنبه  99/06/27

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
32  GRE General Sep 22,2020 10:00

سه شنبه 99/07/01  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
33  GRE General Sep 30,2020 10:00

چهارشنبه 99/07/09

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
34  GRE General Oct 05,2020 10:00

دو شنبه 99/07/14  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
35  GRE General Oct 08,2020 10:00

پنجشنبه  99/07/17

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
36  GRE General Oct 12,2020 10:00

دو شنبه 99/07/21  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
37  GRE General Oct 15,2020 10:00

پنجشنبه  99/07/24

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
38  GRE General Oct 22,2020 10:00

پنجشنبه   99/08/01  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
39  GRE General Oct 26,2020 10:00

دو شنبه99/08/05

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
40  GRE General Oct 29,2020 10:00

پنجشنبه   99/08/08  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
41  GRE General Nov 02,2020 10:00

دو شنبه99/08/12

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
42  GRE General Nov 09,2020 10:00

دو شنبه99/08/19   

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
43  GRE General Nov 11,2020 10:00

چهارشنبه 99/08/21  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
44  GRE General Nov 12,2020 10:00

پنجشنبه   99/08/22   

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
45  GRE General Nov 16,2020 10:00

دوشنبه 99/08/26  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
46  GRE General Nov 19,2020 10:00

پنجشنبه   99/08/29   

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
47  GRE General Nov 23,2020 10:00

دوشنبه 99/09/03  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
48  GRE General Nov 25,2020 10:00

چهارشنبه 99/09/05   

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
49  GRE General Dec 01,2020 10:00

سه شنبه99/09/11  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
50  GRE General Dec 03,2020 10:00

پنجشنبه   99/09/13   

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
51  GRE General Dec 07,2020 10:00

دوشنبه 99/09/17  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
52  GRE General Dec 08,2020 10:00

سه شنبه99/09/18   

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
53  GRE General Dec 10,2020 10:00

پنجشنبه   99/09/20  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
54  GRE General Dec 14,2020 10:00

دوشنبه 99/09/24   

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
55  GRE General Dec 15,2020 10:00

سه شنبه99/09/25  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
56  GRE General Dec 22,2020 10:00

سه شنبه99/10/02   

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
57  GRE General Dec 28,2020 10:00

دوشنبه 99/10/08  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 

 


- سنتر زبان نگار

 

متقاضی محترم لطفا به ساعات برگزاری آزمون دقت نمایید.

(ساعت برگزاری آزمون در مرکز 10 صبح و 15 عصر )

 

 تاریخ آزمونهای 2020 میلادیTOEFL – GRE

 

نوع آزمون

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون (هجری شمسی)

تاریخ آزمون (میلادی)

TOEFL

14

24

10:00

1398/11/26

15-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/12/10

29-Feb

TOEFL

0

24

10:00

1398/12/17

7-March

GRE

24

24

10:00

1398/12/20

10-March

TOEFL

24

24

10:00

1398/12/24

14-March

GRE

24

24

10:00

1399/01/17

5-April

GRE

24

24

10:00

1399/01/18

6-April

TOEFL

11

24

10:00

1399/01/23

11-April

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/30

18-April

GRE

24

24

10:00

1399/02/02

21-April

TOEFL

24

24

10:00

1399/02/07

26-April

GRE

24

24

10:00

1399/02/15

4-May

GRE

23

24

10:00

1399/02/20

9-May

TOEFL

20

24

10:00

1399/02/21

10-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/02/27

16-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/10

30-May

GRE

24

24

10:00

1399/03/20

9-Jun

TOEFL

23

24

10:00

1399/03/24

13-Jun

GRE

24

24

10:00

1399/03/27

16-Jun

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/31

20-Jun

GRE

24

24

10:00

1399/04/02

22-Jun

TOEFL

24

24

10:00

1399/04/14

4-July

TOEFL

24

24

10:00

1399/04/21

11-July

TOEFL

24

24

15:30

1399/04/21

11-July

TOEFL

24

24

10:00

1399/04/28

18-July

TOEFL

24

24

10:00

1399/05/12

2-Aug

TOEFL

24

24

10:00

1399/06/01

22-Aug

TOEFL

24

24

15:30

1399/06/01

22-Aug

TOEFL

24

24

10:00

1399/06/16

6-Sep

TOEFL

24

24

10:00

1399/06/22

12-Sep

TOEFL

24

24

10:00

1399/06/29

19-Sep

TOEFL

24

24

10:00

1399/07/05

26-Sep

TOEFL

24

24

15:30

1399/07/05

26-Sep

TOEFL

24

24

10:00

1399/07/19

10-Oct

TOEFL

24

24

15:30

1399/07/19

10-Oct

TOEFL

24

24

10:00

1399/08/10

31-Oct

TOEFL

24

24

10:00

1399/08/17

7-Nov

TOEFL

24

24

15:30

1399/08/17

7-Nov

TOEFL

24

24

10:00

1399/08/24

14-Nov

TOEFL

24

24

15:30

1399/08/24

14-Nov

TOEFL

24

24

10:00

1399/08/25

15-Nov

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/01

21-Nov

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/09

29-Nov

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/15

5-Dec

TOEFL

24

24

15:30

1399/09/15

5-Dec

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/16

6-Dec

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/22

12-Dec

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/29

19-Dec

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/30

20-Dec

-