هر تاریخ یا سنتر باز در ets قابلیت ثبت سفارش در سایت ما دارد.

“در قسمت اول این صفحه، تاریخ های باز جی آر ای نمایش داده شده است”

برای راهنمایی بیشتر، در انتهای همین صفحه (قسمت دوم)، تاریخ های برگزاری جی آر ای (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار، آورده شده است.

هم اکنون در صندلی های خالی جی آر ای ثبت نام کنید !

شروع ثبت نام آنی جی آر ای

این صفحه هر یک دقیقه به طور خودکار به روز رسانی می گردد.


1- تاریخ ها و مراکز باز برای ثبت نام جی آر ای در ایران

Toefl iBT Open Centers

Tehran

November 11, 2019 - Monday 1 - NOET
November 12, 2019 - Tuesday 1 - Zabannegar English School
November 18, 2019 - Monday 1 - Amirbahador Educational Complex

Isfahan

November 11, 2019 - Monday Isfahan University of Technology

Zanjan

November 04, 2019 - Monday Gostaresh Info Institute
November 11, 2019 - Monday Gostaresh Info Institute
November 18, 2019 - Monday Gostaresh Info Institute

Yazd

October 17, 2019 - Thursday Imam Javad University College

Kerman

November 01, 2019 - Friday Kerman Institute of Higher Education

December و January

Tehran

December 02, 2019 - Monday 1 - Amirbahador Educational Complex
2 - NOET
December 03, 2019 - Tuesday 1 - NOET
December 09, 2019 - Monday 1 - Amirbahador Educational Complex
2 - NOET
December 10, 2019 - Tuesday 1 - NOET
December 11, 2019 - Wednesday 1 - NOET
December 15, 2019 - Sunday 1 - NOET
December 16, 2019 - Monday 1 - NOET
December 18, 2019 - Wednesday 1 - NOET

Tabriz

December 02, 2019 - Monday The University of Tabriz
December 09, 2019 - Monday The University of Tabriz
December 15, 2019 - Sunday The University of Tabriz
December 16, 2019 - Monday The University of Tabriz

Isfahan

December 09, 2019 - Monday Isfahan University of Technology

Zanjan

December 02, 2019 - Monday Gostaresh Info Institute
December 09, 2019 - Monday Gostaresh Info Institute

Yazd

December 03, 2019 - Tuesday Imam Javad University College

Kerman

December 03, 2019 - Tuesday Kerman Institute of Higher Education
January 13, 2020 - Monday Kerman Institute of Higher Education

February و March

Tehran

February 05, 2019 - Tuesday 1 - Zabannegar English School
2 - NOET
3 - KHATAM UNVERSITY
February 14, 2019 - Thursday 1 - Zabannegar English School
February 18, 2019 - Monday 1 - NOET
2 - KHATAM UNVERSITY
March 02, 2019 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - KHATAM UNVERSITY
March 05, 2019 - Tuesday 1 - KHATAM UNVERSITY

Kerman

February 17, 2020 - Monday Kerman Institute of Higher Education
March 16, 2020 - Monday Kerman Institute of Higher Education
.

2- تاریخ های برگزاری جی آر ای (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار


- سنتر دانشگاه خاتم


های GRE

 

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

October 2019

ACTIVE

October 02, 2019

چهارشنبه 10/07/1398

1

ACTIVE

October 05, 2019

شنبه 13/07/1398

2

ACTIVE

October 08, 2019

سه شنبه 16/07/1398

3

ACTIVE

October 30, 2019

چهارشنبه 08/08/1398

4

November 2019

ACTIVE

November 04, 2019

دوشنبه 13/08/1398

5

ACTIVE

November 20, 2019

چهارشنبه 29/08/1398

6

ACTIVE

November 26, 2019

سه شنبه 05/09/1398

7

December 2019

ACTIVE

December 03, 2019

سه شنبه 12/09/1398

8

ACTIVE

December 11, 2019

چهارشنبه 20/09/1398

9

ACTIVE

December 18, 2019

چهار شنبه 27/09/1398

10

January 2020

INACTIVE

January 06, 2020

دوشنبه 16/10/1398

11

INACTIVE

January 13, 2020

دوشنبه 23/10/1398

12

INACTIVE

January 20, 2020

دوشنبه 30/10/1398

13

INACTIVE

January 25, 2020

شنبه 05/11/1398

14

February 2020

INACTIVE

February 05, 2020

چهارشنبه 16/11/1398

15

INACTIVE

February 17, 2020

دوشنبه 28/11/1398

16

INACTIVE

February 22, 2020

شنبه 03/12/1398

17

INACTIVE

February 25, 2020

سه شنبه 06/12/1398

18

March 2020

INACTIVE

March 10, 2020

سه شنبه 20/12/1398

19

April 2020

INACTIVE

April 05, 2020

یکشنبه 17/01/1399

20

INACTIVE

April 06, 2020

دوشنبه 18/01/1399

21

INACTIVE

April 21, 2020

سه شنبه 02/02/1399

22

May 2020

INACTIVE

May 04, 2020

دوشنبه 15/02/1399

23

INACTIVE

May 09, 2020

شنبه 20/02/1399

24

June 2020

INACTIVE

June 09, 2020

سه شنبه 20/03/1399

25

INACTIVE

June 16, 2020

سه شنبه 27/03/1399

26

INACTIVE

June 22, 2020

دو شنبه 02/04/1399

27

- سنتر امیربهادر

Last Date Updated: 2019/10/16 16:44

Row

Test Name

Date

Time

Solar Date

Lab A

Lab B

Lab C

Lab D

Lab E

Seats Available

Remarks

1 GRE General July 23,2019 10:00

سه شنبه 98/05/01

5 0

InActive

InActive

InActive

100

Delivered with 5 test takers

2 GRE General Sep 10,2019 10:00

سه شنبه 98/06/19

20 18 9

0

0

58

Delivered with 33 test takers

3

 GRE General

Sep19, 2019

10:00

پنج شنبه 98/06/28

14

InActive

InActive

InActive

InActive

91

Delivered with 14 test takers
4  GRE General Oct 08, 2019 10:00

سه شنبه 98/07/16

4

InActive

InActive

InActive

InActive

101

Delivered with 4 test takers

5  GRE General Oct 30, 2019 10:00

چهارشنبه 98/08/08

20

InActive

InActive

InActive

InActive

85

 
6  GRE General Oct 31, 2019 10:00

پنج شنبه 98/08/09

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
7  GRE General Nov 04, 2019 10:00

دوشنبه 98/08/13

21

21

21

21

21

0

 
8  GRE General Nov 11, 2019 10:00

دوشنبه 98/08/20

21

21

21

21

21

0

 
9  GRE General Nov 12, 2019 10:00

سه شنبه 98/08/21

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
10  GRE General Nov 18, 2019 10:00

دوشنبه 98/08/27

21

16

3

1

0

64

 
11  GRE General Nov 20, 2019 10:00

چهار شنبه98/08/29

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
12  GRE General Nov 25, 2019 10:00

دوشنبه 98/09/04

21

InActive

InActive

InActive

InActive

84 

 
13  GRE General Nov 26, 2019 10:00

سه شنبه 98/09/05

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
14  GRE General Dec 02, 2019 10:00

دوشنبه 98/09/11

21 21 9

0

3

51

 
15  GRE General Dec 03, 2019 10:00

سه شنبه 98/09/12

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
16  GRE General Dec 09, 2019 10:00

دوشنبه 98/09/18

16

1

InActive

InActive

InActive

88

 
17  GRE General Dec 10, 2019 10:00

سه شنبه 98/09/19

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
18  GRE General Dec 11, 2019 10:00

چهارشنبه 98/09/20

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
19  GRE General Dec 16, 2019 10:00

دوشنبه 98/09/25

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
20  GRE General Dec 18, 2019 10:00

چهارشنبه 98/09/27

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
21  GRE General Dec 19, 2019 10:00

پنج شنبه 98/09/28

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
22  GRE General Jan 06,2020 10:00

دوشنبه 98/10/16

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
23  GRE General Jan 132020 10:00

دوشنبه 98/10/23

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
24  GRE General Jan 20,2020 10:00

دوشنبه 98/10/30

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
25  GRE General Feb 17,2020 10:00

دوشنبه 98/11/28

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
26  GRE General Feb 25,2020 10:00

سه شنبه 98/12/06

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
27  GRE General Mar 10,2020 10:00

سه شنبه 98/12/20

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
28  GRE General Mar 16,2020 10:00

دوشنبه 98/01/26

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
29  GRE General April 06,2020 10:00

دوشنبه 99/01/18

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
30  GRE General April 21,2020 10:00

سه شنبه9902/02

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
31  GRE General May 04,2020 10:00

دوشنبه 99/02/15

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
32  GRE General May 14,2020 10:00

پنج شنبه 99/02/25

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
33  GRE General June 09,2020 10:00

سه شنبه 99/03/20

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
34  GRE General June 16,2020 10:00

سه شنبه 99/03/27

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
35  GRE General June 22,2020 10:00

دوشنبه 99/04/02

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 

 


- سنتر زبان نگار

لطفا به ساعت برگزاری آزمون دقت نمایید.

(ساعات برگزاری آزمون در سنتر زبان نگار10صبح و 15عصر )

تاریخ آزمونهای 2019 میلادیTOEFL-GRE

نوع آزمون

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون (هجری شمسی)

تاریخ آزمون (میلادی)

TOEFL

8

24

10:00

1398/07/20

12-Oct

TOEFL

19

24

15:00

1398/07/20

12-Oct

TOEFL

2

24

10:00

1398/07/21

13-Oct

GRE

14

24

10:00

1398/07/22

14-Oct

GRE

0

24

10:00

1398/07/25

17-Oct

TOEFL

0

24

10:00

1398/07/27

19-Oct

TOEFL

2

24

10:00

1398/08/04

26-Oct

GRE

24

24

10:00

1398/08/07

29-Oct

GRE

24

24

10:00

1398/08/08

30-Oct

GRE

24

24

10:00

1398/08/09

31-Oct

TOEFL

0

24

10:00

1398/08/11

02-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/08/13

04-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1398/08/18

09-Nov

TOEFL

0

24

15:00

1398/08/18

09-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1398/08/19

10-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/08/20

11-Nov

GRE

19

24

10:00

1398/08/21

12-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1398/08/25

16-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1398/08/26

17-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/08/27

18-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/08/29

20-Nov

GRE

0

24

10:00

1398/09/04

25-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/09/05

26-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1398/09/10

01-Dec

TOEFL

4

24

15:00

1398/09/10

01-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/11

02-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/12

03-Dec

TOEFL

0

24

10:00

1398/09/16

07-Dec

TOEFL

21

24

15:00

1398/09/16

07-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/18

09-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/19

10-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/20

11-Dec

TOEFL

14

24

10:00

1398/09/23

14-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/24

15-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/25

16-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/27

18-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/28

19-Dec

TOEFL

14

24

10:00

1398/09/30

21-Dec

 

  آزمونهای 2020 میلادیTOEFL – GRE   

نوع آزمون

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون (هجری شمسی)

تاریخ آزمون (میلادی)

TOEFL

23

24

10:00

1398/10/14

4-Jan

TOEFL

24

24

10:00

1398/10/21

11-Jan

TOEFL

24

24

10:00

1398/10/28

18-Jan

TOEFL

24

24

10:00

1398/11/12

1-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/11/19

8-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/11/26

15-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/12/10

29-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/12/17

7-March

TOEFL

24

24

10:00

1398/12/24

14-March

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/09

28-March

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/23

11-April

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/30

18-April

TOEFL

24

24

10:00

1399/02/07

26-April

TOEFL

24

24

10:00

1399/02/21

10-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/02/27

16-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/04

24-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/10

30-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/24

13-Jun

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/31

20-Jun