هر تاریخ یا سنتر باز در ets قابلیت ثبت سفارش در سایت ما دارد.

“در قسمت اول این صفحه، تاریخ های باز جی آر ای نمایش داده شده است”

برای راهنمایی بیشتر، در انتهای همین صفحه (قسمت دوم)، تاریخ های برگزاری جی آر ای (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار، آورده شده است.

هم اکنون در صندلی های خالی جی آر ای ثبت نام کنید !

شروع ثبت نام آنی جی آر ای

این صفحه هر یک دقیقه به طور خودکار به روز رسانی می گردد.


1- تاریخ ها و مراکز باز برای ثبت نام جی آر ای در ایران

Toefl iBT Open Centers

Tehran

January 06, 2020 - Monday 1 - Amirbahador Educational Complex
2 - NOET
3 - Allameh Sokhan
4 - Fouladin-Zob-e-Amol (FZA University)
January 13, 2020 - Monday 1 - NOET
January 25, 2020 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - KHATAM UNVERSITY

Tabriz

January 20, 2020 - Monday The University of Tabriz

Isfahan

January 13, 2020 - Monday Isfahan University of Technology
January 20, 2020 - Monday Isfahan University of Technology
January 25, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology

Zanjan

January 06, 2020 - Monday Gostaresh Info Institute

Yazd

January 06, 2020 - Monday Imam Javad University College

Kerman

January 13, 2020 - Monday Kerman Institute of Higher Education

March و April

Tehran

February 05, 2020 - Wednesday 1 - KHATAM UNVERSITY
February 17, 2020 - Monday 1 - NOET
2 - KHATAM UNVERSITY
February 22, 2020 - Saturday 1 - KHATAM UNVERSITY
2 - Fouladin-Zob-e-Amol (FZA University)
February 25, 2020 - Tuesday 1 - KHATAM UNVERSITY
March 10, 2020 - Tuesday 1 - Amirbahador Educational Complex
2 - NOET
3 - KHATAM UNVERSITY
4 - Fouladin-Zob-e-Amol (FZA University)

Tabriz

February 17, 2020 - Monday The University of Tabriz
March 16, 2020 - Monday The University of Tabriz

Isfahan

February 17, 2020 - Monday Isfahan University of Technology
February 22, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology

Zanjan

February 17, 2020 - Monday Gostaresh Info Institute
March 16, 2020 - Monday Gostaresh Info Institute

Yazd

February 17, 2020 - Monday Imam Javad University College

Kerman

February 17, 2020 - Monday Kerman Institute of Higher Education
March 16, 2020 - Monday Kerman Institute of Higher Education

May و June

Tehran

April 05, 2020 - Sunday 1 - KHATAM UNVERSITY
April 06, 2020 - Monday 1 - KHATAM UNVERSITY
2 - Fouladin-Zob-e-Amol (FZA University)
April 21, 2020 - Tuesday 1 - KHATAM UNVERSITY
May 04, 2020 - Monday 1 - Amirbahador Educational Complex
2 - KHATAM UNVERSITY
May 09, 2020 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - KHATAM UNVERSITY
3 - Fouladin-Zob-e-Amol (FZA University)

Tabriz

April 05, 2020 - Sunday The University of Tabriz
April 21, 2020 - Tuesday The University of Tabriz
May 09, 2020 - Saturday The University of Tabriz

Isfahan

April 21, 2020 - Tuesday Isfahan University of Technology
May 09, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology

Zanjan

April 05, 2020 - Sunday Gostaresh Info Institute

Kerman

April 17, 2020 - Friday Kerman Institute of Higher Education
May 14, 2020 - Thursday Kerman Institute of Higher Education
.

2- تاریخ های برگزاری جی آر ای (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار


- سنتر دانشگاه خاتم


های GRE

 

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

 

December 2019

ACTIVE

December 03, 2019

سه شنبه 12/09/1398

1

ACTIVE

December 11, 2019

چهارشنبه 20/09/1398

2

ACTIVE

December 16, 2019 دوشنبه 25/09/1398 3

ACTIVE

December 18, 2019

چهار شنبه 27/09/1398

4

January 2020

ACTIVE

January 06, 2020

دوشنبه 16/10/1398

5

ACTIVE

January 13, 2020

دوشنبه 23/10/1398

6

ACTIVE

January 20, 2020

دوشنبه 30/10/1398

7

ACTIVE

January 25, 2020

شنبه 05/11/1398

8

February 2020

ACTIVE

February 05, 2020

چهارشنبه 16/11/1398

9

ACTIVE

February 17, 2020

دوشنبه 28/11/1398

10

ACTIVE

February 22, 2020

شنبه 03/12/1398

11

ACTIVE

February 25, 2020

سه شنبه 06/12/1398

12

March 2020

ACTIVE

March 10, 2020

سه شنبه 20/12/1398

13

April 2020

ACTIVE

April 05, 2020

یکشنبه 17/01/1399

14

ACTIVE

April 06, 2020

دوشنبه 18/01/1399

25

ACTIVE

April 21, 2020

سه شنبه 02/02/1399

16

May 2020

ACTIVE

May 04, 2020

دوشنبه 15/02/1399

17

ACTIVE

May 09, 2020

شنبه 20/02/1399

18

June 2020

ACTIVE

June 09, 2020

سه شنبه 20/03/1399

19

INACTIVE

June 16, 2020

سه شنبه 27/03/1399

20

ACTIVE

June 22, 2020

دو شنبه 02/04/1399

21

- سنتر امیربهادر


- سنتر زبان نگار

 

لطفا به ساعت برگزاری آزمون دقت نمایید

(ساعات برگزاری آزمون در سنتر زبان نگار10صبح و 15عصر )

نوع

آزمون

ظرفیت

باقیمانده

ظرفیت

سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

(هجری شمسی)

تاریخ آزمون (میلادی)

TOEFL

2

24

10:00

1398/10/14

04-Jan

GRE

2

24

10:00

1398/10/16

06-Jan

TOEFL

3

24

10:00

1398/10/21

11-Jan

GRE

24

24

10:00

1398/10/23

13-Jan

TOEFL

24

24

10:00

1398/10/28

18-Jan

GRE

24

24

10:00

1398/10/30

20-Jan

GRE

0

24

10:00

1398/11/05

25-Jan

TOEFL

0

24

10:00

1398/11/12

01-Feb

GRE

11

24

10:00

1398/11/16

05-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/11/19

08-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/11/26

15-Feb

GRE

24

24

10:00

1398/11/28

17-Feb

GRE

24

24

10:00

1398/12/03

22-Feb

GRE

24

24

10:00

1398/12/06

25-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/12/10

29-Feb

TOEFL

0

24

10:00

1398/12/17

07-March

GRE

24

24

10:00

1398/12/20

10-March

TOEFL

24

24

10:00

1398/12/24

14-March

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/09

28-March

GRE

24

24

10:00

1399/01/17

05-April

GRE

24

24

10:00

1399/01/18

06-April

TOEFL

15

24

10:00

1399/01/23

11-April

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/30

18-April

GRE

24

24

10:00

1399/02/02

21-April

TOEFL

24

24

10:00

1399/02/07

26-April

GRE

24

24

10:00

1399/02/15

04-May

GRE

24

24

10:00

1399/02/20

09-May

TOEFL

22

24

10:00

1399/02/21

10-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/02/27

16-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/04

24-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/10

30-May

GRE

24

24

10:00

1399/03/20

09-Jun

TOEFL

23

24

10:00

1399/03/24

13-Jun

GRE

24

24

10:00

1399/03/27

16-Jun

TOEFL

24

24

10:00

1399/3/31

20-Jun

GRE

24

24

10:00

1399/04/02

22-Jun

TOEFL

24

24

10:00

1399/04/14

04-Jul

TOEFL

24

24

10:00

1399/04/21

11- Jul

TOEFL

24

24

15:30

1399/04/21

11- Jul

TOEFL

24

24

10:00

1399/04/28

18- Jul

TOEFL

24

24

10:00

1399/05/12

02-Aug

TOEFL

24

24

10:00

1399/06/01

22- Aug

TOEFL

24

24

15:30

1399/06/01

22- Aug

TOEFL

24

24

10:00

1399/06/16

06-Sep

TOEFL

24

24

10:00

1399/06/22

12- Sep

TOEFL

24

24

10:00

1399/06/29

19- Sep

TOEFL

24

24

10:00

1399/07/05

26- Sep

TOEFL

24

24

15:30

1399/07/05

26- Sep

TOEFL

24

24

10:00

1399/07/19

10-Oct

TOEFL

24

24

15:30

1399/07/19

10-Oct

TOEFL

24

24

10:00

1399/08/10

31- Oct

TOEFL

24

24

10:00

1399/08/17

7-Nov

TOEFL

24

24

15:30

1399/08/17

7- Nov

TOEFL

24

24

10:00

1399/08/24

14- Nov

TOEFL

24

24

15:30

1399/08/24

14- Nov

TOEFL

24

24

10:00

1399/08/25

15- Nov

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/1

21- Nov

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/09

29- Nov

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/15

05-Dec

TOEFL

24

24

15:30

1399/09/15

05- Dec

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/16

06- Dec

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/22

12- Dec

TOEFL

24

24

15:30

1399/09/29

19- Dec

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/30

20- Dec